Våren kommer! Vi firar det med stora kampanjer!

Allmänna villkor

Allmänna villkor Oliviaz.se


Artikel 1 - Definitioner
Under dessa förhållanden förstås av:
ångerfrist: Den period inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt;
Konsument: en fysisk person som inte agerar i yrkesmässig verksamhet eller affärsverksamhet och som har ett distansavtal med näringsidkaren;
Dag: kalenderdag;
Varaktighetstransaktion: ett distansavtal som avser en serie produkter och/eller tjänster, där leverans- och/eller inköpsskyldigheten sprids över tiden;
Varaktigt medium: varje medel som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som är riktad till honom eller henne personligen, på ett sätt som gör det möjligt att i framtiden ta del av den lagrade informationen och återge den i oförändrad form.
Ångerrätt: Konsumentens möjlighet att avstå från distansavtalet inom ångerfristen;
Företagare: en fysisk eller juridisk person som erbjuder produkter och/eller tjänster till konsumenter på distans;
Distansavtal: ett avtal där en del av ett system som organiseras av företagaren för distansförsäljning av produkter och/eller tjänster, för att ingå avtalet exklusiv användning av ett eller flera medel för distanskommunikation;
Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och företagaren befinner sig i samma rum samtidigt.
Allmänna villkor: Entreprenörens nuvarande allmänna villkor.

Artikel 2 - Företagarens identitet
Oliviaz.se
Paul krugerstraat 36A, 8331SM Steenwijk
info@oliviaz.se
Handelskammarens nummer: 81938489
Btw-identificatienummer: NL003621156B20


Artikel 3 - Tillämplighet
Dessa allmänna villkor gäller för alla erbjudanden från företagaren och alla avtal som ingås på distans samt beställningar mellan företagaren och konsumenter.
Innan distansavtalet ingås kommer texten till dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligt möjligt ska näringsidkaren, innan distansavtalet ingås, ange att de allmänna villkoren finns tillgängliga för granskning och att de på konsumentens begäran kommer att sändas till konsumenten kostnadsfritt så snart som möjligt.
Om distansavtalet ingås elektroniskt ska texten till dessa allmänna villkor, i motsats till vad som sägs i föregående stycke och innan distansavtalet ingås, göras tillgänglig för konsumenten i elektronisk form på ett sådant sätt att konsumenten lätt kan lagra dem på en varaktig databärare. Om detta inte är rimligt möjligt ska det innan distansavtalet ingås anges var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de ska skickas till konsumenten kostnadsfritt på dennes begäran, antingen elektroniskt eller på annat sätt.
Om det utöver dessa allmänna villkor även gäller särskilda produkt- eller tjänstevillkor ska andra och tredje stycket gälla i tillämpliga delar och konsumenten ska vid motstridiga allmänna villkor alltid förlita sig på den tillämpliga bestämmelsen som är mest fördelaktig för honom eller henne.
Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor vid någon tidpunkt är helt eller delvis ogiltiga eller ogiltigförklarade, kommer resten av avtalet och dessa villkor att förbli i kraft och bestämmelsen i fråga kommer omedelbart att ersättas, i ömsesidigt samråd, med en bestämmelse som närmar sig den ursprungliga bestämmelsens tillämpningsområde så nära som möjligt.
Situationer som inte omfattas av dessa allmänna villkor ska bedömas "i andan" av dessa allmänna villkor.
Eventuella oklarheter i fråga om tolkningen eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra villkor ska tolkas i enlighet med andan i dessa villkor.

Artikel 4 - Erbjudandet
Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller är föremål för villkor ska detta uttryckligen anges i erbjudandet.
Erbjudandet är utan förpliktelser. Företagaren har rätt att ändra och anpassa erbjudandet.
Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om företagaren använder bilder är dessa en sann återspegling av produkterna och/eller tjänsterna. Uppenbara misstag eller fel i erbjudandet som är bindande för entreprenören.
Alla bilder, specifikationer och uppgifter i erbjudandet är vägledande och kan inte leda till ersättning eller upplösning av kontraktet.
Bilderna av produkterna är en sann representation av de produkter som erbjuds. Entreprenören kan inte garantera att de färger som visas exakt motsvarar de verkliga färgerna på produkterna.
Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka hans rättigheter och skyldigheter är som är kopplade till accept av erbjudandet. Detta gäller särskilt följande:
priset inklusive skatter;
de eventuella kostnaderna för transporten;
Hur avtalet ska ingås och vilka åtgärder som krävs för detta;
Om ångerrätten är tillämplig eller inte;
Betalningssätt, leverans och genomförande av avtalet;
Tidsfristen för att acceptera erbjudandet eller den period inom vilken företagaren garanterar priset;
Nivån på avgiften för distanskommunikation om kostnaderna för att använda tekniken för distanskommunikation beräknas på en annan grund än den ordinarie grundavgiften för det använda kommunikationsmedlet;
Om avtalet arkiveras efter det att det har ingåtts och, om så är fallet, hur konsumenten kan ta del av det;
Det sätt på vilket konsumenten, innan avtalet ingås, kan kontrollera de uppgifter som han eller hon lämnat inom ramen för avtalet och, om så önskas, korrigera dem;
Alla andra språk på vilka avtalet kan ingås utöver nederländska;
de uppförandekoder som näringsidkaren omfattas av och hur konsumenten kan ta del av dessa uppförandekoder på elektronisk väg, och
distansavtalets minimilängd i händelse av en förlängd transaktion.
Valfritt: tillgängliga storlekar, färger och material.

Artikel 5 - Avtalet
Avtalet ingås, med förbehåll för vad som anges i punkt 4, när konsumenten accepterar erbjudandet och villkoren för detta är uppfyllda.
Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt ska näringsidkaren omedelbart bekräfta mottagandet av det elektroniska godkännandet av erbjudandet. Så länge som näringsidkaren inte har bekräftat mottagandet av detta godkännande får konsumenten häva avtalet.
Om avtalet upprättas elektroniskt ska näringsidkaren vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den elektroniska överföringen av uppgifter och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt ska företagaren vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.
Företagaren kan - inom lagstadgade gränser - få information om huruvida konsumenten kan fullgöra sina betalningsskyldigheter samt alla fakta och faktorer som är viktiga för att distansavtalet ska kunna ingås på ett sunt sätt. Om näringsidkaren på grundval av denna undersökning har goda skäl att inte ingå avtalet har han rätt att avvisa en beställning eller begäran med angivande av skäl eller att ställa särskilda villkor för genomförandet.
Näringsidkaren kommer att vara med produkten eller tjänsten till konsumenten följande information skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten på ett tillgängligt sätt kan lagras på ett varaktigt medium, skicka:
1. Besöksadressen till företagarens affärsställe där konsumenten kan lämna in klagomål;
2. Villkoren för och sättet på vilket konsumenten kan utöva sin ångerrätt, eller ett tydligt uttalande om att ångerrätten inte är tillämplig;
3. information om garantier och befintlig service efter försäljning;
4. de uppgifter som avses i artikel 4.3 i dessa villkor, såvida inte företagaren redan har lämnat dessa uppgifter till konsumenten innan avtalet fullföljdes.
5. Kraven för uppsägning av kontraktet om kontraktet har en löptid på mer än ett år eller på obestämd tid.
Om det rör sig om ett långfristigt avtal gäller bestämmelsen i föregående stycke endast för den första leveransen.
Varje avtal ingås under förutsättning att de berörda produkterna är tillräckligt tillgängliga.

Artikel 6 - Ångerrätt

Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att häva avtalet utan att ange skäl under 14 dagar. Denna ångerfrist börjar dagen efter det att konsumenten eller en tidigare utsedd person som konsumenten och företagaren utsett till företrädare för konsumenten har mottagit produkten.

Under denna period ska konsumenten hantera produkten och förpackningen med försiktighet. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han utnyttjar sin ångerrätt ska han återlämna produkten med alla medföljande tillbehör och - om rimligen möjligt - i originalskick och originalförpackning till företagaren, i enlighet med de rimliga och tydliga instruktioner som företagaren har gett.

Om konsumenten vill utnyttja sin ångerrätt är han eller hon skyldig att meddela näringsidkaren detta inom 14 dagar efter det att han eller hon har mottagit produkten. Konsumenten ska meddela detta genom ett skriftligt meddelande/mail. När konsumenten har meddelat att han eller hon vill utnyttja sin ångerrätt måste han eller hon returnera produkten inom 14 dagar. Konsumenten måste bevisa att de levererade varorna har returnerats i tid, till exempel med hjälp av ett postbevis.

Om konsumenten vid utgången av de perioder som anges i punkterna 2 och 3 inte har meddelat att han eller hon vill utöva sin ångerrätt eller inte har returnerat produkten till företagaren, är köpet ett faktum.

Artikel 7 - Kostnader i händelse av återkallelse
Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt ska kostnaderna för att skicka tillbaka produkterna betalas av konsumenten.
Om konsumenten har betalat ett belopp ska operatören så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter det att konsumenten har frånträtt avtalet, återbetala detta belopp. Detta gäller under förutsättning att produkten redan har mottagits av säljaren eller att ett avgörande bevis för fullständig återlämning kan tillhandahållas.

Artikel 8 - Undantag från ångerrätten
Näringsidkaren kan utesluta konsumenten från ångerrätten för produkter som beskrivs i punkterna 2 och 3. Förbudet mot ångerrätt är endast giltigt om näringsidkaren tydligt har angett detta faktum när han eller hon lämnade erbjudandet, eller åtminstone i god tid innan avtalet ingicks.
Det är endast möjligt att utesluta ångerrätten för produkter som
1. av företagaren som har tillverkats enligt konsumentens specifikationer;
2. som tydligt är av personlig karaktär
3. som inte kan returneras på grund av sin art.
4. som förstörs eller åldras snabbt;
5. vars pris är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som entreprenören inte har något inflytande över;
6. för enskilda tidningar och tidskrifter;
7. För ljud- och videoinspelningar och datorprogramvara som konsumenten har brutit förseglingen på.
8. För hygieniska produkter som konsumenten har brutit förseglingen på.
Det är endast möjligt att utesluta ångerrätten för tjänster:
1. Om inkvartering, transport, restaurangverksamhet eller fritidsverksamhet som ska utföras ett visst datum eller under en viss period;
2. vars leverans har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke innan betänketiden har löpt ut;
3. om vadslagning och lotterier.

Artikel 9 - Pris
Under den giltighetstid som anges i erbjudandet kommer priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte att höjas, med undantag för prisändringar som beror på ändringar av momssatserna.
Utan hinder av föregående punkt får näringsidkaren erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som näringsidkaren inte har något inflytande över, till rörliga priser. Denna koppling till fluktuationer och det faktum att alla priser som nämns är riktpriser kommer att nämnas tillsammans med erbjudandet.
Prishöjningar inom tre månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om de beror på lagstiftning eller föreskrifter.
Prishöjningar från och med 3 månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om operatören har samtyckt till det:
1. de är en följd av rättsliga bestämmelser eller föreskrifter, eller
2. Konsumenten har rätt att säga upp avtalet den dag då prishöjningen träder i kraft.
De priser som anges i erbjudandet av produkter eller tjänster inkluderar moms.
Alla priser kan innehålla tryckfel och typografiska fel. Vi tar inget ansvar för konsekvenserna av tryck- och stavfel. Vid feltryck är företagaren inte skyldig att leverera produkten till fel pris.


Artikel 10 - Överensstämmelse och garanti
Entreprenören garanterar att produkterna och/eller tjänsterna uppfyller avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, rimliga krav på tillförlitlighet och/eller användbarhet och vid tidpunkten för avtalets ingående gällande lagbestämmelser och/eller myndighetsföreskrifter. Om så överenskommits garanterar entreprenören också att produkten är lämplig för annan än normal användning.
En garanti som tillhandahålls av näringsidkaren, tillverkaren eller importören påverkar inte de rättsliga rättigheter och krav som konsumenten kan ha gentemot näringsidkaren på grundval av avtalet.
Eventuella defekter eller felaktigt levererade produkter ska rapporteras skriftligen till säljaren inom 14 dagar efter leveransen. Produkterna måste returneras i sin originalförpackning och i nytt skick.
Entreprenörens garantitid motsvarar tillverkarens garantitid. Företagaren är aldrig ansvarig för produkternas slutliga lämplighet för varje enskild tillämpning av konsumenten, och inte heller för råd om användning eller tillämpning av produkterna.
Garantin gäller inte om:
Konsumenten har själv reparerat och/eller ändrat de levererade produkterna eller låtit en tredje part reparera och/eller ändra dem;
De levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden eller har på annat sätt hanterats vårdslöst eller i strid med entreprenörens instruktioner och/eller förpackningen;
Felet är helt eller delvis en följd av statliga bestämmelser som har införts eller kommer att införas med avseende på de använda materialens art eller kvalitet.

Artikel 11 - Leverans och genomförande
Operatören ska iaktta största möjliga försiktighet vid mottagande och genomförande av beställningar av produkter.
Leveransplatsen är den adress som konsumenten har meddelat företaget.
Med förbehåll för vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor ska företaget ta emot beställningar skyndsamt men senast inom 30 dagar, om inte konsumenten har samtyckt till en längre leveranstid. Om leveransen har försenats eller om en beställning inte kan utföras eller endast delvis kan utföras ska konsumenten informeras om detta inom 30 dagar efter det att beställningen gjordes. Konsumenten har i detta fall rätt att säga upp avtalet utan påföljd och har rätt till ersättning.
Vid upplösning i enlighet med föregående punkt ska näringsidkaren betala tillbaka det betalda beloppet till konsumenten så snabbt som möjligt, dock senast inom 14 dagar efter upplösningen.
Om leverans av en beställd produkt visar sig vara omöjlig ska näringsidkaren sträva efter att tillhandahålla en ersättningsartikel. Senast vid leveransen ska det tydligt och begripligt meddelas att en ersättningsartikel levereras. För ersättningsartiklar kan ångerrätten inte uteslutas. Kostnaden för eventuell returfrakt ska bäras av entreprenören.
Risken för skada och/eller förlust av produkter ligger hos entreprenören fram till tidpunkten för leverans till konsumenten eller en i förväg utsedd och av entreprenören meddelad representant, om inte annat uttryckligen överenskommits.

Artikel 12 - Fortsatta transaktioner: varaktighet, uppsägning och förlängning
Uppsägning
Konsumenten kan när som helst ingå avtal på obestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, säga upp de tillämpliga uppsägningsreglerna och en uppsägningstid på högst en månad.
Konsumenten har alltid rätt att säga upp ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av varor (inklusive el) eller tjänster i slutet av den fasta löptiden, med förbehåll för de överenskomna uppsägningsreglerna och en uppsägningstid som inte överstiger en månad.
Konsumenten kan ingå de avtal som nämns i de föregående punkterna:
säga upp dem när som helst och inte begränsas till uppsägning vid en viss tidpunkt eller under en viss period;
åtminstone avsluta dem på samma sätt som han avslutade dem;
alltid säga upp dem med samma uppsägningstid som företagaren har fastställt för sig själv.
Förlängning
Ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av varor (inklusive el) eller tjänster får inte tyst förlängas eller förnyas för en bestämd tidsperiod.
Trots vad som sägs i föregående stycke får ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar eller tidskrifter förnyas tyst med högst tre månader, om konsumenten har rätt att säga upp det förnyade avtalet före utgången av förnyelseperioden, med en uppsägningstid som inte överstiger en månad.
Ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av varor eller tjänster får endast förlängas automatiskt på obestämd tid om konsumenten alltid har rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid som inte överstiger en månad och en period som inte överstiger tre månader om avtalet avser regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar eller tidskrifter, men mindre än en gång i månaden.
Ett tidsbegränsat avtal om regelbunden leverans av provdagar, nyhets- och veckotidningar och tidskrifter (prov- eller introduktionsabonnemang) fortsätter inte tyst och upphör automatiskt vid prov- eller introduktionsperiodens slut.
Varaktighet
Om ett avtal varar mer än ett år kan konsumenten efter ett års avtalstid när som helst säga upp avtalet med en uppsägningstid på upp till en månad, om inte rimligheten och rättvisan gör att avtalet inte kan sägas upp före utgången av den överenskomna avtalstiden.

Artikel 13 - Betalning
Om inget annat datum har avtalats bör de belopp som konsumenten ska betala betalas inom sju arbetsdagar efter det att den betänketid som avses i artikel 6.1 har inletts. Om det rör sig om ett avtal om tillhandahållande av en tjänst ska denna period börja löpa efter det att konsumenten har fått bekräftelsen på avtalet.
Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera felaktigheter i de uppgifter som lämnats eller specificerad betalning till operatören.
Om konsumenten inte uppfyller sina skyldigheter har operatören, med förbehåll för lagstadgade begränsningar, rätt att förskottera konsumenten rimliga kostnader för att debitera.

Artikel 14 - Klagomål
Klagomål om avtalets genomförande ska beskrivas fullständigt och tydligt inom 7 dagar till företagaren, efter att konsumenten har upptäckt bristerna.
Klagomål som lämnas in till näringsidkaren kommer att besvaras inom 14 dagar, räknat från dagen för mottagandet. Om ett klagomål kräver en förutsebar längre handläggningstid ska företagaren svara inom 14 dagar med ett meddelande om att han eller hon har mottagit klagomålet och en uppgift om när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.
Om klagomålet inte kan lösas genom en ömsesidig överenskommelse blir det en tvist som omfattas av tvistlösningsförfarandet.
Ett klagomål upphäver inte entreprenörens skyldigheter, om inte entreprenören skriftligen anger något annat.
Om entreprenören anser att klagomålet är berättigat ska entreprenören efter eget gottfinnande antingen ersätta eller reparera de levererade produkterna kostnadsfritt.

Artikel 15 - Tvister
För avtal mellan företagaren och konsumenten som dessa allmänna villkor gäller endast nederländsk lag. Även om konsumenten bor utomlands.

Gratis frakt 7 dagar i veckan
14 dagars ångerrätt
Säker betalning